Algemene voorwaarden

**Algemene Voorwaarden PaalDans Workshops Leiden**
1. **Toepasselijkheid**
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en werkzaamheden van Paaldans Workshops Leiden.
1.2 Door het reserveren van een workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Body Pole Mind.
2. **Persoonsgegevens**
2.1 Online inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
2.2 Paaldans Workshops Leiden verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van het ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk behandelen.
3. **Betaling Workshops**
3.1 Betaling van de workshops dient voor aanvang van de workshop voldaan te zijn.
4. **Annuleren van de Workshop**
4.1 Annulering van de workshop is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor aanvang. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang wordt 50% van de kosten in rekening gebracht ter vergoeding van reeds gemaakte kosten door Paaldans Workshops Leiden.
5. **Onvoorziene Omstandigheden**
5.1 Indien een docent ziek is of verhinderd vanwege privéomstandigheden, en er kan geen tijdige vervanging geregeld worden, heeft de directie het recht om de workshop te annuleren. Deze lessen kunnen op een ander moment plaatsvinden of geheel geannuleerd worden.
6. **Gedrag van Deelnemers**
6.1 Leden zullen geen misbruik maken van de inrichting van Paaldans Workshops Leiden. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van Paaldans Workshops Leiden, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, zullen volledig worden vergoed door de desbetreffende leden.
6.2 Incorrect, grensoverschrijdend, ruw of agressief gedrag kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de workshop. Inbreuk op deze gedragsregels wordt beschouwd als een ernstige schending van het reglement, en toegang tot de studio kan worden verboden.
6.3 Deelnemers worden niet toegestaan de lessen te volgen indien zij onder invloed zijn van drugs of andere geestverruimende of prestatie verhogende middelen.
6.4 Er geldt een rookverbod binnen de studio.
7. **Aansprakelijkheid**
7.1 Deelnemers maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de lessen en materialen van Paaldans Workshops Leiden. Paaldans Workshops Leiden sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens de lessen, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
Deelnemers worden aangeraden zich van tevoren medisch te laten keuren. Zwangere vrouwen en zij die lijden aan suikerziekte of hoge bloeddruk dienen vooraf met hun arts te overleggen welke lessen zij mogen volgen.
Iedere deelnemer vrijwaart Paaldans Workshops Leiden van iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in Paaldans Workshops Leiden ten gevolge van handelen of nalaten van het lid.
8. **Overige Zaken**
8.1 Deelnemers geven de directie toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden. Indien je hier geen toestemming voor wilt geven, kun je dit mondeling of schriftelijk voor aanvang van de workshop aangeven.
8.2 De directie behoudt zich het recht voor de openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties, of andere motiverende redenen, maar zal trachten de deelnemers hiervan vooraf op de hoogte te brengen.
8.3 De directie is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhavige voorwaarden en reglementen te wijzigen en aan te vullen. Deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en huisregels.

Huisregels:

1. Toegang is alleen voor personen die ten minste Nederlands of Engels spreken (ivm veiligheid).
2. Kom op tijd. De workshop deelnemers dienen minimaal 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
3. Laat de materialen netjes achter, maak ze na gebruik even schoon met spray en een doek.
4. Etenswaren, waaronder kauwgom, zijn niet toegestaan in de sportruimtes.
5. Drinken is alleen toegestaan uit een afsluitbare bidon of fles.
6. Heb respect voor elkaar en voor je omgeving! Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag is ten strengste verboden en leidt tot per directe ontzegging van de dansschool.
7. Bij wangedrag wordt de workshop per direct beëindigd en dient de gehele groep te vertrekken.
8. Voorafgaand aan de lessen is het verplicht je handen te wassen.
9. Uit veiligheidsoverwegingen is het bij paaldans oefeningen waarbij je op de kop gaat verplicht een valmat te gebruiken wanneer je dit voor het eerst doet. Als je twijfelt, vraag je de instructrice.
11. Uit veiligheidsoverwegingen is het tijdens de workshop verplicht je te houden aan de oefeningen die de docent aangeeft en mag je niet wat anders gaan doen (tenzij dit is overlegd met de docent).
12. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Indien een oefening niet goed voelt, om welke reden dan ook, geef het aan en vraag om een andere oefening.
13. Indien de instructie van de instructrice niet duidelijk is, vraag je om verduidelijking, dit om ongelukken te voorkomen.
14. Maak bij het paaldansen gebruik van grip en een valmat indien nodig.
15. Gebruik op de dag dat je komt paaldansen geen handcrème, bodylotion of andere producten op je huid (grip producten mogen natuurlijk wel).

Scroll to Top